Gesloten van 23 December t/m 7 Januari. Fijne feestdagen en een gelukkig nieuwjaar – Team van der wal sport en zwemacademie

Zwemles met échte aandacht

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DER WAL SPORT & ZWEMACADEMIE,

gevestigd in de gemeente Teylingen en kantoorhoudende te 2172 TG Sassenheim, Gladiolenstraat 9 b, ingeschreven in
het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 56425066, hierna te noemen Van der Wal.

Artikel 1 – Definities
In deze Algemene Leveringsvoorwaarden hebben begrippen met een hoofdletter de navolgende betekenis:
Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Leveringsvoorwaarden.

Inhaalles(sen): het recht om op een ander moment een correct en tijdig afgemeld Lesmoment in te halen.
Les(sen): alle vormen van opleidingen.
Lesmoment: moment waarop de Les plaatsvindt.
Locatie: plek waar de Les plaatsvindt.
Deelnemer: diegene waarvoor Opdrachtgever de Overeenkomst is aangegaan en die aldus aan de lessen zal
deelnemen.
Duurovereenkomst: Overeenkomst waarin Partijen zich verbinden om op achtereenvolgende tijdstippen
voortdurende, telkens terugkerende of opeenvolgende prestaties te verrichten.
Offerte: het doen van een (Schriftelijke) aanbieding.
Opdrachtbevestiging: Schriftelijke bevestiging van de Offerte door Van der Wal.
Opdrachtgever: onder Opdrachtgever wordt verstaan iedere partij die (mede) de Opdracht geeft/geven tot
dienstverlening, advisering of het uitbrengen van een Offerte.
Overeenkomst of Opdracht: onder Overeenkomst of Opdracht wordt verstaan de verbintenis welke Van der
Wal met haar Opdrachtgever(s) aangaat.
Partijen: Van der Wal en Opdrachtgever(s) waartussen een (Duur)Overeenkomst tot stand is gekomen.
Persoonlijk account: de account welke op de persoonlijke internetpagina van Opdrachtgever actief is.
Rittenkaart: persoonsgebonden kaart, met een maximale geldigheidsduur van 9 weken, die Opdrachtgever
het recht geeft om het overeengekomen aantal Lessen te gebruiken voor de Lessen die verzorgd worden
door Van der Wal.
Schriftelijk: met Schriftelijk wordt ook per e-mail, per fax of enige andere wijze van communicatie bedoeld,
die met het oog op de stand ter techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee
gelijk gesteld kunnen worden.
Werkzaamheden: alle Werkzaamheden waartoe Opdracht is gegeven, of die door Van der Wal uit anderen
hoofden, direct verband houdend, met de Overeenkomst of Offerte worden verricht.
Zij-instromer: indien eerdere zwemlessen of diploma’s bij een andere organisatie zijn gevolgd of behaald is er
sprake van een Zij-instromer.

Artikel 2 – Toepasselijkheid
2.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere en alle onderhandeling, Offerte,
Opdrachtbevestiging, Overeenkomst, Werkzaamheden of overige rechtsbetrekking en in iedere Locatie waar
Van der Wal Les geeft, waarop Van der Wal deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover
van deze voorwaarden niet door Partijen uitdrukkelijk en Schriftelijk is afgeweken.
2.2. Het door Opdrachtgever zonder commentaar aanvaarden en behouden van een aanbieding, Offerte,
Opdrachtbevestiging of Overeenkomst waarin naar deze Algemene Voorwaarden is verwezen, geldt als
instemming met de toepassing van deze Algemene Voorwaarden in volledigheid.
2.3. Eventuele Algemene Voorwaarden of andere voorwaarden van Opdrachtgever zijn niet geldig. De
toepasselijkheid daarvan wordt door Van der Wal uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.4. Slechts indien dat Schriftelijk bij de Overeenkomst wordt overeengekomen kan, zonder dat de overige
voorwaarden worden aangetast of anderszins buiten werking gesteld, uitsluitend terzake van een individueel
bepaalde Opdracht, van één of meer van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden op verzoek van
Opdrachtgever worden afgeweken.
2.5. Indien één of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk
nietig zijn of vernietigd worden, blijft de Overeenkomst voor het overige in stand. Het betreffende beding zal
in overleg tussen Van der Wal en Opdrachtgever onverwijld vervangen worden door een beding dat de
strekking van het oorspronkelijke beding zoveel mogelijk benaderd.
2.6. Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerder bepalingen van de Algemene Voorwaarden of
situaties welke niet in deze Algemene Voorwaarden voorzien zijn, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’
van deze Algemene Voorwaarden.
2.7. Indien Van der Wal niet steeds strikte naleving van deze Algemene Voorwaarden verlangt, dan betekent dit
niet dat de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden niet van toepassing zijn, of dat Van der Wal in
enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze
Algemene Voorwaarden te verlangen.
2.8. Van der Wal heeft het recht om deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen of aan te vullen. Deze
wijzigingen gelden ook voor de Overeenkomsten die lopen ten tijde van de wijzigingen. Wijzigingen worden
per e-mail bekend gemaakt aan Opdrachtgever en treden in werking 30 (dertig) dagen na de bekendmaking.

Artikel 3 – Offertes
3.1. Alle aanbiedingen van Van der Wal geschieden vrijblijvend.
3.2. Acceptaties van aanbiedingen of Opdrachten in welke vorm dan ook (schriftelijk, fax, mail, mondeling of
anders) door Opdrachtgever zijn onherroepelijk voor Opdrachtgever.
3.3. Van der Wal heeft het recht een Opdracht zonder opgave van redenen te weigeren.
3.4. Aanvaardingen, al dan niet in de vorm van een Opdrachtbevestiging zijdens de Opdrachtgever, welke
wezenlijke aanvullingen, beperkingen of andere wijzigingen bevatten, gelden als een nieuw aanbod en als
een verwerping van het oorspronkelijke aanbod.
3.5. Indien Opdrachtgever een aanbieding aanvaardt, behoudt Van der Wal het recht om het aanbod binnen 2
werkdagen na aanvaarding te herroepen.
3.6. Onjuistheden in de orderbevestiging van Van der Wal dienen binnen drie (3) dagen na datum van bevestiging
schriftelijk aan Van der Wal te worden bericht, bij gebreke waarvan de orderbevestiging geacht wordt de
Overeenkomst juist en volledig weer te geven en Opdrachtgever daaraan gebonden is.
3.7. De prijsberekening en voorwaarden van de aanbieding hebben een geldigheidsduur van veertien (14) dagen
na de aanbiedingsdatum.
3.8. Elke door Van der Wal opgegeven nieuwe prijsberekening en voorwaarden van de aanbieding treden in
plaats van de voorgaande.
3.9. Een samengestelde prijsberekening verplicht Van der Wal niet tot nakoming van een deel van het in de
aanbieding vermeldde tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
3.10. De aanbiedingen zijn gebaseerd op de bij Van der Wal bekende informatie ten tijde van de aanbieding en op
eventuele gegevens verstrekt door Opdrachtgever bij de aanvraag.
3.11. Indien diegene die de Offerte, Opdrachtbevestiging of Overeenkomst ondertekent namens een of meerdere
anderen optreedt is hij, onverminderd de aansprakelijkheid van die anderen, tegenover Van der Wal
verantwoordelijk en aansprakelijk als ware hij zelf Opdrachtgever.

Artikel 4 – Overeenkomst
4.1. De Overeenkomst tussen Van der Wal en Opdrachtgever is voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de
Overeenkomst anders voortvloeit of indien Partijen uitdrukkelijk en Schriftelijk anders zijn overeengekomen.
4.2. De duur van de Opdracht kan behalve door de inspanning beïnvloed door allerlei factoren, zoals de inzet van
diegene die de lessen geniet en de medewerking die wordt verleend. Van der Wal kan dan ook niet van
tevoren exact aangeven hoe lang de doorlooptijd voor het uitvoeren van de Opdracht zal zijn.
4.3. Is voor de uitvoering van bepaalde Werkzaamheden een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit
nimmer een fatale termijn. Overschrijding van de levertermijn geeft geen recht op schadevergoeding.
4.4. De Les wordt in groepsverband gegeven, afhankelijk van het soort Les.
4.5. Specificatie van de te leveren Werkzaamheden worden te goede trouw gegeven.
4.6. Van der Wal is gerechtigd om de uitvoering van de Overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst op te
schorten wanneer Opdrachtgever niet of niet tijdig voldoet aan enige verplichting uit de Overeenkomst en de
bij de Overeenkomst behorende bepalingen en Algemene Voorwaarden. Opschorting zoals hiervoor bedoeld
geeft nimmer recht tot schadevergoeding.
4.7. Als Opdrachtgever de Overeenkomst wil ontbinden zonder dat er sprake is van een tekortkoming van Van der
Wal en Van der Wal hiermee instemt, wordt de Overeenkomst met wederzijds goedvinden beëindigd. Van
der Wal heeft in dat geval recht op vergoeding van alle vermogensschade, zoals geleden verlies, gederfde
winst en gemaakte kosten.

Artikel 5 – Prijs
5.1. De door Van der Wal afgegeven prijs voor de door haar te verrichten Werkzaamheden geldt uitsluitend voor
de prestatie conform de overeengekomen specificaties.
5.2. Van der Wal is gerechtigd gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling te vorderen.
5.3. Indien tussen Partijen geen prijs of alleen een schatting van de prijs is overeengekomen, of als de prijs
volgens deze Algemene Voorwaarden kan worden gewijzigd, wordt afgerekend op basis van de nacalculatie
van Van der Wal met een redelijke winstopslag.
5.4. Van der Wal is gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen indien er na het sluiten van de
Overeenkomst sprake is van onvoorziene extra Werkzaamheden, stijging van de kosten in verband met de
uitvoering van de Overeenkomst of als gevolg van (gewijzigde) wet- of regelgeving.

Artikel 6 – Wijzigingen, meerwerk en prijs- en tariefsaanpassingen
6.1. Van der Wal zal een tijdig verzoek van Opdrachtgever om met wijzigingen, aanvullingen en correcties van de
Overeenkomst in te stemmen steeds welwillend overwegen. Van der Wal is tot instemming echter op geen
enkele wijze verplicht en kan van Opdrachtgever verlangen dat hiervoor een afzonderlijke Schriftelijke
overeenkomst wordt gesloten.
6.2. Wanneer Van der Wal instemt met wijzigingen, aanvullingen en correcties, van de Overeenkomst, kan dit
invloed hebben op de overeengekomen prijs en/of op het overeengekomen tijdstip van (op)levering.
Minderwerk kan weliswaar tot een vermindering van de overeengekomen prijs leiden, doch Van der Wal
behoudt zich het recht voor om Opdrachtgever de door Van der Wal gemaakte kosten en de gederfde winst
in rekening te brengen.
6.3. Indien voor het uitvoeren van de Overeenkomst extra Werkzaamheden nodig zijn die ten tijde van het sluiten
van de Overeenkomst niet voorzienbaar waren of wanneer deze extra Werkzaamheden het gevolg zijn van
gedragingen en/of een verzwijging dan wel onjuiste of onduidelijke opgave van Opdrachtgever, worden deze
extra Werkzaamheden volgens de gebruikelijke tarieven van Van der Wal doorberekend.
6.4. Indien in de Overeenkomst een vaste prijs is overeengekomen en Partijen voornemens zijn om met
betrekking tot extra Werkzaamheden of prestaties een afzonderlijke overeenkomst te sluiten, zal Van der
Wal Opdrachtgever tevoren informeren over de financiële consequenties van die extra Werkzaamheden of
prestaties.
6.5. Indien Opdrachtgever eventuele meerkosten ten gevolge van de extra Werkzaamheden of prestaties niet wil
betalen, worden de gewenste extra Werkzaamheden of prestaties niet uitgevoerd. Opdrachtgever is en blijft
echter gebonden aan de oorspronkelijke Overeenkomst.
6.6. Jaarlijks kunnen door Van der Wal de prijzen en tarieven van de overeengekomen Werkzaamheden worden
aangepast.

Artikel 7 – Uitvoering Werkzaamheden
7.1. Tenzij resultaten uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen, zal Van der Wal de Dienstverlening en
Werkzaamheden naar beste weten en kunnen, en in overeenstemming met de eisen van goede professionele
praktijk uitvoeren, hetgeen uitsluitend een verplichting tot het leveren van een zo goed mogelijke inspanning
inhoudt.
7.2. Opdrachtgever is gehouden volledige medewerking te verlenen en Van der Wal al datgene dat zij
noodzakelijk en/of nuttig acht ter beschikking te stellen om de opgedragen Werkzaamheden en leveringen
goed te kunnen verrichten. Dit houdt onder andere in:
a. dat inzage wordt verleend in alle door Van der Wal relevant geachte documenten en gegevens;
b. dat tijdig alle gegevens en inlichtingen worden verschaft, die Van der Wal noodzakelijk of nuttig acht.
7.3. Opdrachtgever staat ervoor in dat de door hem aangereikte informatie juist, betrouwbaar en volledig is,
zonder dat Van der Wal tot zelfstandige controle daarvan gehouden is, alsmede dat zij gemachtigd is de
informatie aan Van der Wal te verstrekken. Opdrachtgever vrijwaart Van der Wal tegen eventuele
aanspraken van derden ter zake.
7.4. Voor de uitvoering van al haar taken, welke voortkomen uit de Overeenkomst, heeft Van der Wal het recht
om derden in te schakelen, waarbij Opdrachtgever naast de Algemene Voorwaarden van Van der Wal ook
gebonden is aan de leveringsvoorwaarden van de betreffende derden.
7.5. Voor zover door Van der Wal bij de uitvoering van een Opdracht derden worden ingeschakeld, zal dat zoveel
mogelijk in overleg met Opdrachtgever en met inachtneming van zorgvuldigheid geschieden. Van der Wal is
niet aansprakelijk voor omissies, fouten of tekortkomingen van deze derden. Van der Wal is gemachtigd
eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van deze derden namens Opdrachtgever te aanvaarden. Niet
alleen Van der Wal, maar ook alle personen die bij de uitvoering van enige Opdracht zijn ingeschakeld,
inclusief derden, kunnen ten aanzien van Opdrachtgever op deze Algemene Voorwaarden een beroep doen.
7.6. Het is Opdrachtgever niet toegestaan om zonder Schriftelijke toestemming van Van der Wal de rechten en
verplichtingen die samenhangen met of voortvloeien uit de aan Van der Wal gegeven Opdracht over te
dragen aan derden.
7.7. Opdrachtgever vrijwaart Van der Wal tegen alle aanspraken van derden die samenhangen met of
voortvloeien uit de aan Van der Wal gegeven Opdracht.
7.8. Brengt een derde, door doen of nalaten, aan Opdrachtgever, klant van Opdrachtgever, werknemer van
Opdrachtgever, overige personen welke in verband staan met de uitvoering van de Opdracht, schade toe,
dan is de derde zelf tegenover Opdrachtgever, klant, werknemer of overige persoon aansprakelijk.
7.9. Van der Wal behoudt zich het recht voor om, zonder dat daarvoor ingebrekestelling of mededeling nodig is,
het uitvoeren van de Opdracht tijdelijk op te schorten of definitief te stoppen wanneer daarvoor redelijke
termen aanwezig zijn.

Artikel 8 – Zwemtest Zij-instromers
8.1. Wanneer Deelnemer start bij Van der Wal na het volgen van lessen of een behaald zwemdiploma elders,
moet Deelnemer eerst een zwemtest doen om het niveau van Deelnemer te bepalen.
8.2. Wanneer Deelnemer gestart is bij Van der Wal en ergens anders lessen gaat volgen of een zwemdiploma
behaald is de nieuwe lesgever verantwoordelijk om zelfstandig en onafhankelijk het niveau van Deelnemer te
bepalen.

Artikel 9 – Annulering, verplaatsing, vakanties en inhaallessen
9.1. Van der Wal heeft het recht zonder opgave van redenen een Les te annuleren in welk geval de
Opdrachtgever recht heeft op een inhaalles.
9.2. Opdrachtgever heeft tot 24 uur voor het Lesmoment het recht zich af te melden voor een les via het
Persoonlijk account van Opdrachtgever. Indien Opdrachtgever zich tijdig en correct afmeldt kan de Les via
een Inhaalles worden ingehaald op een moment dat er plek is.
9.3. Na het verstrijken van de in het vorige lid genoemde termijn is annulering niet meer mogelijk en vervalt
derhalve de Les.
9.4. Een Inhaalles is maximaal 120 dagen inzetbaar en niet verrekenbaar met andere kosten zoals bijvoorbeeld
doch niet uitsluitend diplomakosten.
9.5. Indien een Inhaalles is ingepland kan deze niet nogmaals geannuleerd worden. Indien Deelnemer niet komt
opdagen vervalt het recht op de Inhaalles.
9.6. Indien het diploma behaald is vervalt het recht op de resterende Inhaallessen en er is geen financiële
tegemoetkoming mogelijk.
9.7. Vakanties die van tevoren bekend zijn gemaakt op het Persoonlijke account van Opdrachtgever worden
verrekend met het te betalen maandbedrag. Indien Opdrachtgever betaald via een Rittenkaart wordt deze
Rittenkaart verlengd met de duur van de vakantie.

Artikel 10 – Medische indicatiestop
10.1. Bij een medische situatie waardoor Deelnemer niet kan deelnemen aan de Lessen zijn de eerste 2 weken
voor eigen risico van Opdrachtgever. Indien de medische situatie langer dan 2 weken voortduurt kan er
slechts op vertoon van een medische verklaring van een (huis)arts of een medisch specialist een medische
indicatie stop ingezet worden.
10.2. De medische verklaring dient per email via info@vanderwalsport.com aan Van der Wal toegestuurd te
worden waarna Van der Wal een bevestiging van ontvangst zal versturen.
10.3. De medische indicatiestop vangt aan vanaf het versturen van de ontvangstbevestiging door Van der Wal.
10.4. De medische indicatiestop heeft een maximale duur van 1 maand. Daarna loopt het traject door.
10.5. Een medische indicatiestop kan maximaal 1 maal per jaar worden ingezet.

Artikel 11 – Tussentijdse beëindiging Duurovereenkomst
11.1. Een Duurovereenkomst gesloten voor een bepaalde tijd is niet tussentijds opzegbaar.
11.2. Een Duurovereenkomst voor bepaalde tijd gesloten wordt na afloop van de periode vermeld in het contract
maandelijks per e-mail opzegbaar.
11.3. Een Duurovereenkomst niet gesloten voor een bepaalde tijd is voor onbepaalde tijd aangegaan en kan
slechts Schriftelijk tegen het einde van de lopende maand met inachtneming van een opzeggingstermijn van
1 (een) maand worden opgezegd.
11.4. Bij enig openstaande vorderingen in het Persoonlijk account van Opdrachtgever, is Opdrachtgever verplicht
om deze te voldoen voor de Overeenkomst tussentijds beëindigt kan worden.
11.5. Indien Opdrachtgever besluit de Overeenkomst te ontbinden kan er geen aanspraak gemaakt worden op de
resterende Inhaallessen in het Persoonlijk account van Opdrachtgever noch op een financiële
tegemoetkoming hiervoor. Op het moment van ontbinding van de Overeenkomst gaan deze Inhaallessen
aldus verloren.
11.6. Onverminderd het in deze Algemene Voorwaarden vermelde behoudt Van der Wal zich alle rechten voor om
volledige nakoming van de Duurovereenkomst en/of volledige schadeloosstelling te vorderen.

Artikel 12 – Overmacht
12.1. Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en
jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Van
der Wal geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Van der Wal niet in staat is haar verplichtingen na te
komen. Onder overmacht valt in ieder geval: staking, bovenmatig ziekteverzuim van het personeel, uitbraak
van een epidemie of pandemie, plotselinge uitbraak van een oorlog ergens in de wereld, een (tijdelijk) tekort
van personeel, brand, bedrijfs- en technische storingen binnen het kantoor of bij de door Van der Wal
ingeschakelde externe partijen, het ter onzer beoordeling niet beschikken over voldoende gegevens van of
het verstrekken van onjuiste gegevens, dan wel het ontbreken van voldoende medewerking door
Opdrachtgever.
12.2. Opdrachtgever kan zich in geen geval op overmacht beroepen in geval van:
a. betalingsonmacht aan de zijde van Opdrachtgever;
b. gewijzigde wet- en regelgeving alsmede overheidsvoorschriften en rechterlijke uitspraken voor zover
deze aan de zijde van Opdrachtgever een beletsel doen opkomen of er ten gevolge hiervan schade
optreedt.
12.3. Indien Van der Wal als gevolg van overmacht niet in staat is om volledig aan zijn verplichtingen te voldoen,
dan is ieder der Partijen, na Schriftelijke mededeling van de overmacht door Van der Wal en indien de
periode langer duurt dan 30 (dertig) dagen gerechtigd om de Overeenkomst voor het niet uitvoerbare
gedeelte Schriftelijk te beëindigen.
12.4. In dit geval van overmacht is Opdrachtgever niet gerechtigd tot enige vorm van schadevergoeding.
12.5. In geval van overmacht behoudt Van der Wal het recht op betaling van het eventueel reeds geleverde.
12.6. Van der Wal is zodra de overmacht intreedt bevoegd, al hetgeen Opdrachtgever reeds verschuldigd is te
factureren.

Artikel 13 – Betaling
13.1. Betalingen aan Van der Wal geschieden, tenzij anders overeengekomen, via een automatische incasso door
het verstrekken van een machtiging aan Van der Wal.
13.2. Opdrachtgever dient een machtiging afgeven door het invullen van het SEPA formulier. Deze dient volledig
ingevuld te worden en rechtsgeldig ondertekend te zijn.
13.3. Indien Opdrachtgever niet via een automatische incasso betaald dient betaling van facturen van Van der Wal
te geschieden binnen 7 (zeven) dagen na factuurdatum.
13.4. Van der Wal kan haar facturen per post of per e-mail versturen.
13.5. Indien Opdrachtgever het niet eens is met de hoogte van de factuur, dient Opdrachtgever dit binnen 5 (vijf)
dagen na factuurdatum aan Van der Wal Schriftelijk kenbaar te maken, na het verstrijken van deze termijn
wordt Opdrachtgever geacht de factuur te hebben goedgekeurd.
13.6. Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting niet op.
13.7. Opdrachtgever kan zich niet op enige verrekening of opschorting beroepen.
13.8. Bij langdurige of omvangrijke Opdrachten kan Van der Wal betaling in termijnen verlangen.
13.9. In geval van niet-nakoming van de Overeenkomst, faillissement, surseance van betaling, onder
curatelestelling van Opdrachtgever of stillegging dan wel liquidatie van zijn bedrijf en/of wanneer enig beslag
op zaken en/of vorderingen van Opdrachtgever wordt gelegd wordt Opdrachtgever geacht van rechtswege in
verzuim te zijn.
13.10. Van der Wal is in gevallen als bedoeld in het vorige lid gerechtigd om zonder ingebrekestelling of rechterlijke
tussenkomst de Overeenkomst of het niet uitgevoerde gedeelte ervan ontbonden te verklaren of de
uitvoering ervan op te schorten, onverminderd zijn recht op schadevergoeding jegens Opdrachtgever. Wat
Opdrachtgever op basis van de Overeenkomst is verschuldigd, is direct opeisbaar.

Artikel 14 – Betalingsverplichtingen en invordering
14.1. Opdrachtgever heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Van
der Wal te melden. Hiervoor is Van der Wal nimmer aansprakelijk.
14.2. Als de automatische incasso niet slaagt of indien Opdrachtgever niet binnen de betalingstermijn betaald,
wordt er door Van der Wal een herinneringsbrief verzonden met een betalingstermijn van zeven dagen.
14.3. Indien Opdrachtgever niet binnen de in het vorige lid bedoelde termijn heeft betaald, is Opdrachtgever van
rechtswege in verzuim en heeft Van der Wal het recht vanaf de vervaldag Opdrachtgever over het
gefactureerde bedrag de wettelijke rente in rekening te brengen, tot aan de dag van algehele voldoening,
een en ander onverminderd de verdere rechten van Van der Wal.
14.4. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten, die Van der Wal moet maken als gevolg van de nietnakoming door Opdrachtgever van diens betalingsverplichting, komen ten laste van Opdrachtgever. Deze
kosten bedragen tenminste 15 (vijftien) procent van het verschuldigde bedrag met een minimum van
€ 150,00. Indien Opdrachtgever een Consument betreft bedragen de gerechtelijke en buitengerechtelijke
(incasso)kosten, die Van der Wal moet maken als gevolg van de niet-nakoming door Opdrachtgever van diens
betalingsverplichting tenminste 15 (vijftien) procent van het verschuldigde bedrag met een minimum van
€ 40,00.
14.5. Eventueel verleende of overeengekomen kortingen vervallen automatisch in geval van verzuim.
14.6. Als Opdrachtgever in gebreke is met de volledige betaling van een gefactureerd bedrag, heeft het enkele feit
van niet tijdig betalen, onverminderd de overigens aan Van der Wal toekomende rechten, onder meer tot
gevolg dat alle overige bij Opdrachtgever openstaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar worden.
14.7. Vanaf het moment dat Opdrachtgever zijn betalingsverplichtingen uit hoofde van de overeenkomst niet
(volledig) nakomt of anderszins in gebreke is, is het Opdrachtgever dan wel Deelnemer niet (langer)
toegestaan om deel te nemen aan de Lessen, tenzij de tekortkoming van Opdrachtgever in het licht van de
gehele opdracht van ondergeschikte betekenis is.
14.8. Alle in redelijkheid gemaakte kosten, ontstaan ten gevolge van buitengerechtelijke of buitengerechtelijke
incassering van de vordering zijn voor rekening van Opdrachtgever.
14.9. Gedane betalingen door Opdrachtgever strekken altijd ter afdoening van in de eerste plaats alle
verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst bij Van der Wal
open staan.
14.10. Bij deelbetaling zal de invordering voortgezet worden totdat de hoofdsom plus kosten en eventuele renten
betaald zijn.
14.11. In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn alle Opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk voor de
volledige betaling van het factuurbedrag en overige openstaande kosten.

Artikel 15 – Retentierecht
15.1. Opdrachtgever en Van der Wal komen uitdrukkelijk overeen dat Van der Wal bevoegd is afgifte van alle
goederen, welke Van der Wal van Opdrachtgever onder zicht heeft, op te schorten totdat Opdrachtgever aan
zijn verplichting heeft voldaan.
15.2. Het risico van de onder dit retentierecht vallende zaken blijft berusten bij Opdrachtgever.
15.3. Opdrachtgever komt jegens Van der Wal geen retentierecht toe.

Artikel 16 – Klachten
16.1. Eventuele of klachten over de Werkzaamheden van Van der Wal dienen op straffe van verval van alle
aanspraken onverwijld na constatering door Opdrachtgever aan Van der Wal te worden doorgegeven. Voorts
dient Opdrachtgever binnen 5 (vijf) dagen na de constatering Van der Wal eveneens Schriftelijk in kennis te
stellen van de klacht onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond van de klacht alsmede wanneer en
op welke wijze het is geconstateerd.
16.2. Alle door Van der Wal in verband met een ongegronde klacht gemaakte kosten dienen door Opdrachtgever
aan Van der Wal te worden vergoed.
16.3. Indien tijdig wordt gereclameerd en indien de klacht naar het oordeel van Van der Wal juist is, zal Van der
Wal de tekorten binnen redelijke termijn herstellen. Opdrachtgever blijft echter onverminderd verplicht tot
betaling van de uitgevoerde Werkzaamheden. Reclamaties schorten de betalingsverplichting van
Opdrachtgever niet op.
16.4. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen Werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal Van
der Wal slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van het in Artikel 19 bepaalde.
16.5. Ieder vorderingsrecht jegens Van der Wal vervalt indien:
a. de klacht niet binnen de gestelde termijnen en/of niet op de daartoe aangegeven wijze aan Van der Wal
ter kennis is gebracht;
b. Opdrachtgever geen/onvoldoende medewerking aan Van der Wal verleent ter zake een onderzoek naar
de gegrondheid van de klachten;
c. aan Van der Wal geen mogelijkheid tot (contra/tegensprekelijke) expertise is geboden.

Artikel 17 – Intellectuele eigendom
17.1. Tenzij anders is overeengekomen, komen alle uit de Opdracht voortkomende rechten van intellectuele
eigendom inclusief persoonlijkheidsrechten– waaronder het octrooirecht en het auteursrecht – toe aan Van
der Wal of diens licentiegevers. Voor zover een dergelijk recht slechts verkregen kan worden door een depot
of registratie, is uitsluitend Van der Wal daartoe bevoegd.
17.2. Opdrachtgever zal niet zonder Schriftelijke toestemming van Van der Wal door Van der Wal aan
Opdrachtgever gepresenteerde Lessen of opleidingen en alle daar bijbehorende materialen geheel of
gedeeltelijk, gebruiken op enigerlei wijze anders dan is overeengekomen.
17.3. Opdrachtgever is nimmer gerechtigd om zonder Schriftelijke toestemming van Van der Wal Lessen en/of
overige zaken te bewerken, aan te passen of anderszins afbreuk te doen aan de intellectuele
eigendomsrechten van Van der Wal en mag deze uitsluitend gebruiken onder het merk en het logo die Van
der Wal of haar leverancier aan de Les, dienst en/of overige zaak heeft toegekend.

Artikel 18 – Geheimhouding
18.1. Partijen verbinden zich tot geheimhouding omtrent alle vertrouwelijke informatie die zij van en over de
wederpartij ontvangen.
18.2. Informatie geldt als vertrouwelijk, tenzij informatie door één der Partijen als niet vertrouwelijk is aangeduid
en/of reeds op enige manier openbaar was voordat één der Partijen de informatie naar buiten bracht.
18.3. Opdrachtgever vrijwaart Van der Wal voor alle schade en/of kosten die kunnen voortvloeien uit schending
van de verplichtingen als genoemd in dit Artikel.

Artikel 19 – Aansprakelijkheid
19.1. Deelname aan een Les is te allen tijden voor risico van Opdrachtgever, Van der Wal is slechts aansprakelijk
indien en voor zover zulks uit de wet voortvloeit.
19.2. Indien er voor Van der Wal op enig moment aansprakelijkheid ontstaat voor schade die Opdrachtgever heeft
geleden door een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen uit deze Overeenkomst
Algemene Voorwaarden Van der Wal Sport & Zwemacademie Pagina 8 van 9
door Van der Wal, is deze aansprakelijkheid in alle gevallen tot het bedrag dat uit hoofde van de
bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van Van der Wal in het betreffende geval zal worden uitgekeerd.
19.3. Indien de verzekeraar Van der Wal niet uitkeert, is de aansprakelijkheid van Van der Wal beperkt tot
maximale éénmaal het bedrag dat gefactureerd is voor de dienst waar de schade uit voort gevloeid is, althans
voor dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft en met uitzondering van de
gemaakte kosten bij derden, van dat specifieke gedeelte van de Overeenkomst waarop de aansprakelijkheid
betrekking heeft. Bij Opdrachten die een langere doorlooptijd hebben dan drie maanden, geldt een
beperking van de in dit lid bedoelde aansprakelijkheid tot maximaal het declaratiebedrag ex. btw over de
laatste drie maanden.
19.4. Schade waarvoor Van der Wal op grond van het vorige lid aansprakelijk is, komt slechts voor vergoeding in
aanmerking, indien Opdrachtgever deze maximaal heeft trachten te beperken en binnen 5 (vijf) dagen na het
ontstaan van de schade Schriftelijk ter kennis heeft gebracht van Van der Wal, tenzij Opdrachtgever
aannemelijk kan maken dat zij deze schade redelijkerwijs niet eerder heeft kunnen melden.
19.5. Van der Wal is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook, die ontstaan is doordat Van der Wal is
uitgegaan van door of namens Opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens of informatie.
19.6. Van der Wal is niet aansprakelijk voor verlies, schade en/of diefstal van uw eigendommen en/of lichamelijk
letsel toegebracht door derden in en om de panden van de Locatie waar Van de Wal Les geeft.
19.7. Van der Wal is niet aansprakelijk voor door haar aan Opdrachtgever gegeven adviezen of aanbevelingen. De
door Van der Wal gegeven adviezen, aanbevelingen en informatie zijn geheel vrijblijvend en worden zonder
enige garantie gegeven.
19.8. Van der Wal is niet aansprakelijk in geval van overmacht zoals bepaald in Artikel 12 van deze Algemene
Voorwaarden.
19.9. Een eventuele in de Overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden opgenomen beperkte
aansprakelijkheidsregeling geldt niet:
a. indien sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Opdrachtgever of door deze
ingeschakeld (leidinggevend) personeel; of
b. ingeval van schending van intellectuele eigendomsrechten als in Artikel 17 van deze Overeenkomst
bedoeld.

Artikel 20 – Privacy en beveiliging persoonsgegevens
20.1. Opdrachtgever geeft door het aangaan van een overeenkomst toestemming aan Van der Wal zijn
persoonsgegevens te verwerken ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst en de administratieveen beheerstaken van Van der Wal. Deze persoonsgegevens zijn enkel toegankelijk voor Van der Wal en
worden in beginsel, zonder toestemming van Opdrachtgever, niet aan derden verstrekt, tenzij noodzakelijk
voor de uitvoering van de overeenkomst of indien Van der Wal hiertoe krachtens de wet of een rechterlijke
uitspraak verplicht of gerechtigd is.
20.2. Van der Wal legt passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer om de persoonsgegevens
te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen zorgen,
rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging, voor een passend
beveiligingsniveau gelet op de risico’s die de verwerking en de aard van te beschermen gegevens met zich
meebrengen.
20.3. Verdere informatie aangaande de verwerking van persoonsgegevens heeft Van der Wal gepubliceerd in haar
privacyverklaring, welke meest recente versie telkens op haar website te raadplegen valt.

Artikel 21 – Naamsvermelding en social media code
21.1. Van der Wal is gerechtigd om haar naam op of bij haar Lessen of werken te (laten) vermelden of verwijderen.
Het is Opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande Schriftelijke toestemming de naam of het werk
van Van der Wal openbaar te maken of te verveelvoudigen in welke vorm dan ook.
21.2. Indien Van der Wal dit nodig acht zal Opdrachtgever het openbaar te maken en/of te verveelvoudigen werk
voorzien van het copyright symbool met de naam van Van der Wal en het jaar van de eerste
openbaarmaking.
21.3. Indien Opdrachtgever een uiting over Van der Wal doet in of op een publicatie, website, social media of
overige media dient Opdrachtgever zich te houden aan de volgende richtlijnen van Van der Wal:
Algemene Voorwaarden Van der Wal Sport & Zwemacademie Pagina 9 van 9
a. Transparantie; Opdrachtgever dient duidelijk bij zijn uiting te vermelden of hij op persoonlijk titel of
professionele titel publiceert.
b. Respect; indien Opdrachtgever namens of over Van der Wal publiceert dient hij hiervoor uitdrukkelijke
voorafgaande Schriftelijke toestemming van Van der Wal verkregen te hebben.
c. Verantwoordelijk; Opdrachtgever dient zorg te dragen voor verantwoordelijk gebruik van de
informatiedrager, bijvoorbeeld dient deze geen gebruik te maken van tracking software, adware,
malware of spyware.
d. Professioneel; Opdrachtgever handelt vanuit het bewustzijn dat haar rol als Opdrachtgever behouden
wordt.
e. Zekerheid; bij twijfel dient Opdrachtgever Van der Wal te raadplegen.
f. Bewustzijn; Opdrachtgever dient zich ervan bewust te zijn dat uitingen voor onbepaalde tijd en voor een
groot publiek vindbaar zullen blijven.

Artikel 22 – Communicatie via e-mail en social media
22.1. Opdrachtgever stemt er mee in dat er, in het kader van de uitvoering van de Opdracht, mede per e-mail en
social media gecommuniceerd wordt.
22.2. Opdrachtgever is er mee bekend dat, als gevolg van de beperkte afscherming van gegevens via het internet,
de vertrouwelijkheid van informatie welke via e-mail wordt verzonden niet kan worden gegarandeerd.

Artikel 23 – Kennisneming Algemene Voorwaarden
23.1. Deze Algemene Voorwaarden gelden met ingang van een november tweeduizend tweeëntwintig
(01/11/2022) en liggen ter inzage ten kantore van Van der Wal.
23.2. Deze Algemene Voorwaarden worden met de Offerte aan Opdrachtgever toegestuurd en/of aan deze ter
hand gesteld, dan wel – indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is – op diens eerste verzoek kosteloos aan
Opdrachtgever toegezonden.
23.3. Deze Algemene Voorwaarden zijn eveneens te raadplegen via de website van Van der Wal
www.vanderwalsport.com.

Artikel 24 – Toepasselijk recht
24.1. Op de rechtsverhouding tussen Van der Wal en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
24.2. In geval van een geschil zal dit geschil worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement
Den Haag locatie Leiden tenzij dwingende competentieregels dit verhinderen.
24.3. Partijen kunnen een andere vorm van geschillenbeslechting zoals bijvoorbeeld arbitrage of mediation
overeenkomen, welke het recht van Opdrachtgever om een rechtelijke uitspraak te verzoeken nimmer zullen
beperken.

Download de algemene voorwaarden via deze knop.