ALGEMENE VOORWAARDEN VAN Van der Wal Sport-& Zwemacademie JUNI 2021 SECTOR DIENSTEN

ARTIKEL 1, ALGEMEEN

1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Van der Wal Sport-& Zwemacademie, hierna te noemen: “Dienstverlener”, en de Opdrachtgever (Lees: ouder/verzorger) waarop Dienstverlener deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
1.2. De onderhevige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Dienstverlener, voor de uitvoering waarvan door Dienstverlener derden dienen te worden betrokken.
1.3. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens geschreven voor de medewerkers van Dienstverlener en zijn directie.
1.4. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Dienstverlener en de Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
1.5. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.
1.6. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.
1.7. Indien Dienstverlener niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Dienstverlener in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.
1.8. Iedere Opdrachtgever heeft de algemeen voorwaarde al gezien bij de inschrijving en ontvangt deze extra via de mail bij de start van de zwemles en de algemene voorwaarden zijn lezen/downloaden op de website www.vanderwalsport.com.

ARTIKEL 2, OMSCHRIJVING DIENST TRAJECT.

2.1 De opdrachtgever gaat een traject aan voor de zwemdiploma’s A B en C
2.2 Wanneer de opdrachtgever start bij de dienstverlener na een behaald zwemdiploma elders, moet de opdrachtgever eerst een zwemtest doen om het niveau van de opdrachtgever te bepalen.
2.3 Wanneer de opdrachtgever gestart is bij de dienstverlener en behaald ergens anders zijn zwemdiploma, dan moet de opdrachtgever een zwemtest doen om het niveau van de opdrachtgever te bepalen.
2.4 Een zwemdiploma bij een andere organisatie dan de dienstverlener telt niet mee voor het traject zwemdiploma’s A B en C van de dienstverlener.

ARTIKEL 3, DIPLOMA ZWEMMNEN/ EXTRA LESSEN/ZWEMTEST

3.1 Het diploma zwemmen wordt op de rekening gezet, zodra u een uitnodiging voor het diploma zwemmen heeft ontvangen, bij incasso gaat het bedrag automatisch mee met de eerstvolgende betaling van de maand, bij IDEAL moet u het bedrag eerst voldaan op de persoonlijke pagina voor dat er afgezwommen mag worden.
3.2. Extra zwemlessen dient u aan te vragen via email info@vanderwalsport.com, de extra lessen worden als inhaal te goed op de persoonlijk pagina gezet van de opdrachtgever, de opdrachtgever is zelf verantwoordelijke om de extra lessen in te plannen via de persoonlijke pagina.
3.3 Extra lessen vinden altijd plaat is een groep van maximaal 4 zwemmers.
3.4 De extra aangevraagde lessen, worden op de rekening gezet op persoonlijke pagina van de opdrachtgever. Bij incasso gaat het bedrag automatisch mee met de eerstvolgende betaling van de maand, bij IDEAL moet u zelf het bedrag voldoen op de persoonlijke pagina.
3.5 Indien er een zwemtest afgenomen moet worden i.v.m. artikel 2.2/2.3 wordt het bedrag op de rekening gezet, op de persoonlijke pagina van de opdrachtgever, Bij incasso gaat het bedrag automatisch mee met de eerstvolgende betaling van de maand, bij IDEAL moet u zelf het bedrag voldoen op de persoonlijke pagina.

ARTIKEL 4, INHAAL LESSEN/MEDISCHE INDICATIE STOP

4.1 Inhaal lessen is een extra service van de dienstverlener, om inhaal te goed te ontvangen moet de opdrachtgever zich afmelden op de persoonlijke pagina van de opdrachtgever 30dagen tot 24 uur voor de zwemles. Inhaal tegoeden vervalen na 120 dagen na afgemelde data.
4.2 de opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het inplannen van de inhaal lessen.
4.3 Wanneer je opdrachtgever niet komt opdagen tijdens een inhaal les. Komt deze automatisch te vervallen.
4.4 inhaal te goed komt te vervallen bij het einde van het traject zwemdiploma A B en C of een tussentijdse opzegging, er vindt geen financiële vergoeding/verrekening plaats voor het inhaal te goed dat nog open staat op de persoonlijke pagina staat van de opdrachtgever.
4.5 Medische indicatie stop, de eerste 2 weken zijn voor de eigen risico van de opdrachtgever. Als het langer dan 2  weken duurt kan er alleen op vertoon van een medische indicatie van een huisarts of een specialist een medische indicatie stop ingeschakeld worden. Stuur de medische  indicatie per email op naar info@vanderwalsport.com. De dienstverlener stuurt een bevestigingsemail terug van ontvangst.
4.6 Medische indicatie stop, gaat pas in vanaf ontvangst van een bevestigingsemail van de dienstverlener. De medische indicatie stop heeft een maximale duur van 1 maand. Daarna loopt het traject door.

ARTIKEL 5, FACTUREN, INCASSO EN AANBIEDINGEN

5.1. Alle facturen en aanbiedingen van Dienstverlener zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, kan aan de offerte of aanbieding op generlei wijze enig recht worden ontleend indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
5.2. De zwemlessen in de eerste maand, worden bij de 2de maand berekend als de betaling van de maand al geweest is via iDEAL/INCASSO rekeningen op de persoonlijke pagina van de opdrachtgever en dienen binnen 8 dagen na  dagtekening voldaan te worden. Wordt deze termijn overschreden ontvangt Opdrachtgever een eerste herinnering met een termijn van 6 dagen. De tweede herinnering heeft een termijn van 3 dagen plus een verhoging van 20%. Mocht u alsnog in gebreke blijven ontvangt u een wettelijk verplichte aanmaning met een termijn van 3 dagen en aanvullende administratiekosten van € 50,00. Blijft u na de aanmaning in gebreke, zijn wij genoodzaakt om een
incassobureau/deurwaarderskantoor in te schakelen om u alsnog tot betalen aan te zetten. Zie art. 7.
5.3 Wanneer er een Tikkie gestuurd wordt vanuit de dienstverlener i.v.m. betaling achterstand, komen de extra kosten voor de rekening van de opdrachtgever.
5.3. Bij aanvang van het traject op de persoonlijke pagina kunt u het machtingsformulier ondertekenen. Hier gelden alle regels van SEPA Automatische Incasso 2020. Maandelijks worden de zwemleskosten vooraf geïncasseerd.
5.4. Dienstverlener kan niet aan zijn facturen of aanbiedingen worden gehouden indien de Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de facturen of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing bevat.
5.5. De in een factuur of aanbieding vermelde prijzen zijn inclusief BTW en andere heffingen van overheidswege,  eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
5.6. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de factuur of de aanbieding  opgenomen aanbod dan is Dienstverlener daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Dienstverlener anders aangeeft.
5.7. Een samengestelde prijsopgave verplicht Dienstverlener niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
5.8. Aanbiedingen of facturen gelden niet automatisch voor toekomstige orders en aanbiedingen.

ARTIKEL 6, WIJZIGING OVEREENKOMST EN PRIJSVERHOGING

6.1. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is Dienstverlener gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen Dienstverlener bevoegde persoon en de Opdrachtgever akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk
uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie van Dienstverlener op en is voor de Opdrachtgever geen grond om de overeenkomst op te zeggen of te annuleren.
6.2. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Dienstverlener een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en/ of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren diensten.
6.3. Indien de Opdrachtgever in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens Dienstverlener gehouden is, dan is de Opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade en eventuele kosten aan de zijde van Dienstverlener daardoor direct of indirect ontstaan.
6.4.Indien Dienstverlener met de Opdrachtgever een vast honorarium of vaste prijs overeenkomt, dan is Dienstverlener niettemin ten allen tijde gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of deze prijs zonder dat de Opdrachtgever in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een
bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet- of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.
6.5. Indien de prijsstijging anders dan als gevolg van een wijziging van de overeenkomst meer bedraagt dan 10% en plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, dan is uitsluitend de Opdrachtgever die een beroep toekomt op titel 5 afdeling 3 van Boek 6 BW gerechtigd de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te
ontbinden, tenzij Dienstverlener
– alsdan alsnog bereid is om de overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomen uit te voeren;
– indien de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op Dienstverlener rustende verplichting ingevolge de wet;
– indien bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zal plaatsvinden;

ARTIKEL 7, BETALING EN INCASSOKOSTEN

7.1. Betaling dient steeds te geschieden binnen 8 dagen na factuurdatum, op een door Gebruiker aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door Dienstverlener aangegeven. Dienstverlener is gerechtigd om periodiek te factureren.
7.2. Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en ontvangt Opdrachtgever een eerste herinnering met een termijn van 6 dagen De tweede herinnering heeft een termijn van 3 dagen plus een verhoging van 20%. Mocht u alsnog in gebreke blijven ontvangt u een wettelijk verplichte aanmaning met een termijn van 3 dagen en aanvullende administratiekosten van € 50,00 daarna zijn wij genoodzaakt om incasso- deurwaarders in te schakelen om u alsnog tot betalen aan te zetten.
7.3. Dienstverlener heeft het recht de door Opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Dienstverlener kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren,
indien de Opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Dienstverlener kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.
7.4. De Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Dienstverlener verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De Opdrachtgever die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.
7.5. Indien de Opdrachtgever in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke  kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Opdrachtgever. Het verzuim van de Opdrachtgever die een natuurlijk persoon is, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf (particuliere
opdrachtgever), treedt in nadat hij is aangemaand tot betaling binnen acht dagen na de dag van aanmaning en betaling uitblijft. In de aanmaning wordt eveneens aangegeven wat de gevolgen van het uitblijven van betaling zijn. De  buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is.  Indien Dienstverlener echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren en de Opdrachtgever geen natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf (zakelijke opdrachtgever), komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Opdrachtgever worden verhaald. De Opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

ARTIKEL 8, OPSCHORTING, ONTBINDING EN TUSSENTIJDSE
OPZEGGING VAN DE OVEREENKOMST

8.1. Mocht de opdrachtgever besluiten de overeenkomst tussentijds op te willen beëindigen, dan is dit mogelijk 1 maand van tevoren voor de 1ste van de maand door een schriftelijke opzegging middels e-mail, waarbij de  Dienstverlener aan Opdrachtgever een bevestiging van uitschrijven toezendt.
8.2. Bij enig openstaande vorderingen op de persoonlijke pagina van de opdrachtgever, is de opdrachtgever verplicht om deze eerst te voldoen, voor dat de overeenkomst tussentijds beëindigt kan worden.
8.3. Blijft de Opdrachtgever in gebreke, dan is de Dienstverlener gerechtigd de maandelijkse vorderingen te continueren, totdat de Opdrachtgever alle vorderingen heeft voldaan.
8.4. Mocht de opdrachtgever besluiten de overeenkomst te willen ontbinden, dan kan er geen aanspraak gemaakt worden op de resterende inhaallessen in het account van de opdrachtgever. Op het moment van ontbinding van de overeenkomst gaan deze inhaallessen verloren.

ARTIKEL 9, GARANTIES

9.1. De door Dienstverlener te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd. De in dit artikel genoemde garantie is van toepassing op zaken die bestemd zijn voor het gebruik binnen Nederland. Bij ebruik
buiten Nederland dient de Opdrachtgever zelf te verifiëren of het gebruik daarvan geschikt is voor het gebruik aldaar en voldoen aan de voorwaarden die daaraan gesteld worden. Dienstverlener kan in dat geval andere garantie- en andere voorwaarden stellen ter zake van de te leveren zaken of uit te voeren werkzaamheden.
9.2. Mits de Opdrachtgever een pakket heeft afgenomen heeft de Opdrachtgever de garantie van de afgesproken tijd en zwembad tot zover de Opdrachtgever het pakket heeft voltooid of de overeenkomst wordt opgeschort.
9.3.Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan of gebruik na de houdbaarheidsdatum, onjuiste opslag of onderhoud daaraan door de Opdrachtgever en / of door derden wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Dienstverlener, de Opdrachtgever of derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht dan wel hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze werden ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze. De Opdrachtgever komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar Gebruiker geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden (zoals bijvoorbeeld doch niet uitsluitend, extreme regenval of temperaturen) et cetera.
9.4. De Opdrachtgever is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort de Opdrachtgever te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is
overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele zichtbare gebreken dienen binnen zeven dagen na levering schriftelijk aan Gebruiker te worden gemeld. Eventuele niet zichtbare gebreken dienen terstond, doch in ieder geval uiterlijk binnen veertien dagen, na ontdekking daarvan, schriftelijk aan Dienstverlener te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat Dienstverlener in staat is adequaat te reageren. De Opdrachtgever dient Dienstverlener in de  gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.

ARTIKEL 10, OVERMACHT

10.1. Dienstverlener is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
10.2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Dienstverlener geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Dienstverlener niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Dienstverlener of van derden daaronder begrepen. Dienstverlener heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Dienstverlener zijn verbintenis had moeten nakomen.
10.3. Dienstverlener kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan zes maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij. Voor zoveel Dienstverlener ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de Overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal  kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Dienstverlener gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren.
De Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

ARTIKEL 11, AANSPRAKELIJKHEID

11.1. Indien Dienstverlener aansprakelijk mocht zijn, dan is deze Aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
11.2. Dienstverlener is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Dienstverlener is uitgegaan van door of namens de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/ of onvolledige gegevens.
11.3. Indien Dienstverlener aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Dienstverlener beperkt tot maximaal eenmaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
11.4. Dienstverlener is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Dienstverlener aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Dienstverlener toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. Gebruiker  is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
11.5. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Dienstverlener of zijn leidinggevende ondergeschikten.

×